Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỦ BUÝT-PHÊ
◊tủ buýt-phê
▪ сервант