Vietnamese-French Dictionary
◊ TỦI DUYÊN
◊tủi duyên
▪ déplorer son sort en matière d'amour.
Vietnamese Dictionary
◊ TỦI DUYÊN
◊tủi duyên
▪ Nói duyên phận không may mắn.