Vietnamese Dictionary
◊ TỨC ANH ÁCH
◊tức anh ách
▪ X. Anh ách.