Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN BỰC TỨC?
◊bực tức
▪ Fretty and angry
◦ thái_độ bực_tức a fretty and angry attitude
◦ không nén nổi sự bực_tức chất_chứa trong lòng to be unable to suppress one's pent-up frettiness and anger
Vietnamese-French Dictionary
◊ DID YOU MEAN BỰC TỨC?
◊bực tức
▪ indigné; outré; aigri
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN TỨC THÌ?
◊tức thì
▪ [immediately] sofort, sogleich, unmittelbar, unverzüglich
▪ [at once] alsbald, auf einmal, sofort
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN BỰC TỨC?
◊bực tức
▪ раздражаться;
▪ раздражённый;
▪ раздражение;
▪ сердиться;
▪ сердитый;
▪ оскорблённый;
▪ злиться;
▪ дуться;
▪ досада;
▪ досадовать;
▪ зло I;
▪ обиженный;
▪ раздражительность;
▪ раздражительный;
▪ раздражать;
▪ раздражающий;
▪ злить
Vietnamese Dictionary
◊ TỨC TỨC
◊tức tức
▪ Hơi khó chịu, như bị nén, bị đè Thấy tức tức ở mạng mỡ.