Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN BỨC THƯ?
◊bức thư
▫ noun
▪ letter
Vietnamese-French Dictionary
◊ TỨC THỊ
◊tức thị
▪ như tức_là
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN BỨC THƯ?
◊bức thư
▪ [letter] Brief, Buchstabe
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN TỨC THÌ?
◊tức thì
▪ разом;
▪ сразу;
▪ моментальный;
▪ мгновенный;
▪ мгновенно;
▪ моментально;
▪ незамедлительный;
▪ немедленно;
▪ немедленный;
▪ сейчас;
▪ незамедлительно;
▪ немедленно
Vietnamese Dictionary
◊ TỨC THỊ
◊tức thị
▪ Nh. Tức là.