Vietnamese-French Dictionary
◊ TỪ ĐÓ
◊từ đó
▪ như từ_đấy
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỪ ĐÓ
◊từ đó
▪ откуда;
▪ оттуда;
▪ откуда