Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỪ CÙNG ÂM
◊từ cùng âm
▪ омоним