Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỪ CÚ
◊từ cú
▪ фразология
Vietnamese Dictionary
◊ TỪ CÚ
◊từ cú
▪ Nh. Câu, câu văn.