Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỪ NÓI TẮT
◊từ nói tắt
▪ сокращение