Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỪ SÁNG TINH MƠ
◊từ sáng tinh mơ
▪ спозаранку
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN SÁNG TINH MƠ?
◊sáng tinh mơ
▪ X. Tinh mơ.