Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TÀ TÂM?
◊tà tâm
▫ noun
▪ ill will, evil intention
Vietnamese-French Dictionary
◊ TỪ TÂM
◊từ tâm
▪ philanthropie; charité; bon coeur.
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN TÀ TÂM?
◊tà tâm
▪ [ill will] Groll
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỪ TÂM
◊từ tâm
▪ сердце;
▪ отзывчивый;
▪ отзывчиность;
▪ доброта;
▪ милосердине;
▪ милость;
▪ мягкосердечие;
▪ благотворительный;
▪ умилостивиться;
▪ сердечный;
▪ умилостивить
Vietnamese Dictionary
◊ TỪ TÂM
◊từ tâm
▪ Lòng thương người Bà cụ giàu từ tâm.