Vietnamese-English Dictionary
◊ TỰ DO
◊tự do
▫ adj
▪ free, liberal
▫ noun
▪ liberty, freedom
Vietnamese-French Dictionary
◊ TỰ DO
◊tự do
▪ libre.
◦ Mậu_dịch tự_do libre échange
◦ Thơ tự_do vers libres
◦ Tự_do hành_động libre d'agir
▪ libéral.
◦ Tư_tưởng tự_do idées libérales
◦ Nghề tự_do profession libérale
▪ liberté
◦ tự_do tư_tưởng liberté d'opinion, liberté de pensée
◦ tự_do tín_ngưỡng liberté de conscience
◦ tự_do hội_họp liberté de réunion
◦ tự_do báo_chí liberté de presse
◦ không có gì quý hơn độc_lập tự_do il n'y a rien de plus cher que l'indépendance et la liberté
◦ trả tự_do cho ai rendre la liberté à quelqu'un
◦ bóp_nghẹt tư_do liberticide
◦ chủ_nghĩa tự_do (kinh tế) libéralisme
◦ tự_do vô_chính_phủ libertaire
◦ tự_do quá_trớn désinvolte
◦ mở_rộng tự_do libéraliser
Vietnamese-German Dictionary
◊ TỰ DO
◊tự do
▪ [free] frei, freigeben, offenherzig, umsonst
▪ [liberal] freiheitlich, groszügig, großzügig, großzügig (Charakter)
▪ [liberty] Freiheit
▪ [freedom] Freiheit, Ungebundenheit, Ungezwungenheit
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỰ DO
◊tự do
▪ раздольный;
▪ порто-франко;
▪ простор;
▪ приволье;
▪ привольный;
▪ произвольный;
▪ свободно;
▪ свободный;
▪ свобода;
▪ запанибрата;
▪ беспрепятственный;
▪ беспрепятственно;
▪ вольность;
▪ вольный;
▪ вольготный;
▪ воля;
▪ либерализм;
▪ либерал;
▪ либерал;
▪ либерал;
▪ экстерн;
▪ либеральный;
▪ раздолье;
▪ свободомыслие;
▪ свободолюбие;
▪ свободолюбивый;
▪ вольнолюбивый
Vietnamese Dictionary
◊ TỰ DO
◊tự do
▪ I. dt. 1. Phạm trù triết học chỉ khả năng biểu hiện ý chí, hành động theo ý muốn của mình trên cơ sở nhận thức quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội Tự do là cái tất yếu của nhận thức. 2. Quyền được sống và hoạt động xã hội theo ý nguyện của mình, không bị cấm đoán, ràng buộc xâm phạm đấu tranh cho tự do của dân tộc người tù được trả tự do. II. tt. Có quyền được sống và hoạt động xã hội theo ý nguyện của mình, không bị ngăn cấm, xâm phạm; có tự do một dân tộc độc lập, tự do thị trường tự do.
▪ (xã) tên gọi các xã thuộc h. Quảng Hoà (Cao Bằng), h. Lạc Sơn (Hoà Bình).