Vietnamese-English Dictionary
◊ TỰA HỒ
◊tựa hồ
▫ trạng ngữ as if, as though
Vietnamese-French Dictionary
◊ TỰA HỒ
◊tựa hồ
▪ comme si.
◦ Anh làm tựa_hồ như tôi không biết gì về việc ấy vous faites comme si je n'en savais rien.
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN THA HỒ?
◊tha hồ
▪ досыта;
▪ всласть;
▪ набегаться;
▪ наиграться;
▪ нагуляться;
▪ накуриться;
▪ наплакаться;
▪ насмеяться;
▪ наслушаться;
▪ надышаться
Vietnamese Dictionary
◊ TỰA HỒ
◊tựa hồ
▪ đg. Giống như là, có vẻ như là. Hai chân mỏi rời, tựa hồ muốn khuỵu xuống.