Vietnamese-English Dictionary
◊ TỶ
◊tỷ
▫ noun
▪ milliard, billion
 ty  tỳ  tỷ  tỷ giá  tỷ lệ 
Vietnamese-German Dictionary
◊ TỶ
◊tỷ
▪ [billion] Billion
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TỶ
◊tỷ
▪ миллиард
Vietnamese Dictionary
◊ TỶ
◊tỷ
▪ t. Nghìn lần triệu.