English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN THUMB-NAIL?
◊thumb-nail /'θΔmneil/
▫ danh từ
▪ móng ngón tay cái
!thumb-nail sketch
▪ bức chân dung nhỏ (bằng móng tay)
▪ bản phác thảo ngắn
English Dictionary
◊ THUMBNAIL
thumbnail
n : the nail of the thumb
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ THUMBNAIL
◊thumbnail
▫thumbnail
hình nhỏ
English Computing Dictionary
◊ THUMBNAIL
thumbnail
(From "thumbnail sketch") A file
format used by {Graphics Workshop} for {Microsoft Windows}.
{Filename extension}: ".thn".
[What's in the files?]
(1996-05-28)
 thumb  thumb  thumbnail  thunk  tia