English-Vietnamese Dictionary
◊ THYSELF
◊thyself /ðai'self/
▫ đại từ phản thân
▪ (tôn giáo); (thơ ca) tự mày, chính mày, tự anh, chính anh