English-Vietnamese Dictionary
◊ TIBIAL
◊tibial /'tibiзl/
▫ tính từ
▪ (giải phẫu) (thuộc) xương chày
English Dictionary
◊ TIBIAL
tibial
adj : relating to or located near a tibia
French-Vietnamese Dictionary
◊ TIBIAL
◊tibial
▫ tính từ
▪ xem tibia
◦ Atère tibial (giải phẫu) học động mạch chày