French-Vietnamese Dictionary
◊ TICTAQUER
◊tictaquer
▫ nội động từ
▪ kêu tích tắc
◦ La montre tictaquait régulièrement đồng hồ kêu tích tắc đều đều