English-Vietnamese Dictionary
◊ TIE-DYEING
◊tie-dyeing
▫ danh từ
▪ sự tạo ra những hoạ tiết nhuộm màu trên (vải) bằng cách buộc từng phần của vải lại để những chỗ đó không bị ăn màu