English-Vietnamese Dictionary
◊ TIE-KNOT
◊tie-knot
▫ danh từ
▪ nút; múi; nút thắt
▪ giao điểm; đầu nối