English-Vietnamese Dictionary
◊ TIE-ON
◊tie-on
▫ tính từ
▪ có thể buộc được (về một nhãn hiệu )
English Dictionary
◊ TIE-ON
tie-on
adj : fastened by tying on; "tie-on labels"