English-Vietnamese Dictionary
◊ TIE-UP
◊tie-up /'taiΔp/
▫ danh từ
▪ (thương nghiệp) sự thoả thuận
▪ sự cấm đường
▪ sự ngừng (công việc, giao thông..., do công nhân đình công, do hỏng máy...)
▪ tình trạng khó khăn bế tắc
English Dictionary
◊ TIE-UP
tie-up
n 1: a social or business relationship: "a valuable financial
affiliation"; "he was sorry he had to sever his ties
with other members of the team"; "many close
associations with England" [syn: {affiliation}, {association},
{tie}]
2: an interruption of normal activity [syn: {stand}, {standstill}]