French-Vietnamese Dictionary
◊ TIGRIDIE
◊tigridie
▫ danh từ giống cái
▪ (thực vật học) cây mắt công