English-Vietnamese Dictionary
◊ TIME VARYING PARAMETER MODELS
◊Time varying parameter models
▪ (Econ) Các mô hình biến số thay đổi theo thời gian.
: Xem VARIABLE PARAMETER MODELS.