English-Vietnamese Dictionary
◊ TIME WARP
◊time warp
▫ danh từ
▪ sự vặn vẹo của thời gian khiến cho quá khứ hoặc tương lai trở thành hiện tại (trong truyện khoa học viễn tưởng)