English-Vietnamese Dictionary
◊ TIME-BARGAIN
◊time-bargain /'taim,bα:gin/
▫ danh từ
▪ hợp đồng bán hàng theo kỳ hạn