English-Vietnamese Dictionary
◊ TIME-BOOK
◊time-book /'taimbuk/
▫ danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) time-card)
▪ sổ ghi giờ làm việc
▪ sổ kiểm diện