English-Vietnamese Dictionary
◊ TIME-PLEASER
◊time-pleaser /'taim,sз:vз/ (time-pleaser) /'taim,pli:zз/
▪ pleaser)
/'taim,pli:zз/
▫ danh từ
▪ kẻ xu thời, kẻ cơ hội