English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TITHE BARN?
◊tithe barn
▫ danh từ
▪ nhà kho được xây dựng để chứa hoa lợi thuế thập phân
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN LITTLE BEAR?
Little Bear
n : a constellation outside the Zodiac that rotates around the
North Star [syn: {Little Bear}, {Ursa Minor}]
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ TITLE BAR
◊title bar
▫title bar
thanh tiêu đề