English-Vietnamese Dictionary
◊ TOAD-EAT
◊toad-eat
▫ ngoại động từ
▪ nịnh hót; bợ đỡ
▪ ăm bám; ăn chực; ăn báo cô