Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN DI DỊCH?
◊di dịch
▪ (ít dùng) Move (more or less in terms of position)
▪ Alter somewhat
Vietnamese-French Dictionary
◊ TOI DỊCH
◊toi dịch
▪ (thú med.) épizootie.
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TOI DỊCH
◊toi dịch
▪ падёж
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN MAI DỊCH?
◊Mai dịch
▪ Quán trọ, nơi đưa đón sứ giả
▪ Ngày xưa ở các dịch trạm người ta thường trồng Mai, nên gọi là Mai dịch