Vietnamese Dictionary
◊ TRƯỢT VỎ CHUỐI
◊trượt vỏ chuối
▪ Thi trượt (thtục).