Vietnamese Dictionary
◊ TR' HY
◊Tr' Hy
▪ (xã) h. Hiên, t. Quảng Nam
 tớp  tợp  tr' hy  tra  tra của