English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TROLLOP?
◊trollop /'trolзp/
▫ danh từ
▪ người đàn bà lôi thôi lếch thếch, người đàn bà nhếch nhác
▪ gái điếm, đĩ
 truism  truistic  trull  truly  trump 
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TROLLOP?
trollop
n : a woman who engages in sexual intercourse for money [syn: {prostitute},
{cocotte}, {whore}, {harlot}, {bawd}, {tart}, {cyprian},
{fancy woman}, {working girl}, {sporting lady}, {lady of
pleasure}, {woman of the street}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ TRULLO
◊trullo
▫ danh từ giống đực (số nhiều trulli)
▪ nhà chỏm nón (ở miền nam nước ý)