English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRUMAN?
Truman
n : elected Vice President in Roosevelt's 4th term; became 33rd
President of the United States on Roosevelt's death in
1945 and was elected President in 1948; authorized the
use of atomic bombs against Japan (1884-1972) [syn: {Truman},
{Harry Truman}, {Harry S. Truman}]
French-Vietnamese Dictionary
◊ TRUMEAU
◊trumeau
▫ danh từ giống đực
▪ khoảng tường (giữa hai cửa)
▪ gương treo trên lò sưởi; bức tranh trên lò sưởi
▪ khoeo chân bò
◦ vieux trumeau (thông tục) con người cổ lỗ