English-Vietnamese Dictionary
◊ TRUMPET-CALL
◊trumpet-call /'trΔmpitko:l/
▫ danh từ
▪ tiếng kèn gọi
▪ tiếng kèn xung trận (nghĩa bóng)