English-Vietnamese Dictionary
◊ TRUNCATE
◊truncate /'trΔŋkeit/
▫ ngoại động từ
▪ chặt cụt, cắt cụt
▪ (nghĩa bóng) cắt xén, bỏ bớt (một đoạn văn...)
▫ tính từ: (truncated)
/'trΔŋkeitid/
▪ cụt
◦ truncate cone hình nón cụt
◦ truncate pyramid chóp cụt
English Dictionary
◊ TRUNCATE
truncate
adj : terminating abruptly by having or as if having an end or
point cut off; "a truncate leaf"; "truncated volcanic
mountains"; "a truncated pyramid" [syn: {truncated}]
v 1: replace a corner by a plane, in geometry
2: make shorter as if by cutting off; "truncate a word";
"Erosion has truncated the ridges of the mountains" [syn:
{cut short}]
English-Vietnamese Computing Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRUNCATED?
◊truncated
▫truncated
bị cắt
French-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TRUCAGE?
◊trucage
▫ danh từ giống đực
▪ như truquage