French-Vietnamese Dictionary
◊ TRUQUEUR
◊truqueur
▫ danh từ giống đực
▪ kẻ làm giả, kẻ gian xảo