French-Vietnamese Dictionary
◊ TSOUIN-TSOUIN
◊tsouin-tsouin
▫ thán từ
▪ xuềnh xuềnh!