French-Vietnamese Dictionary
◊ TSS-TSS
◊tss-tss
▫ danh từ giống đực
▪ tiếng xì (phản đối)