Vietnamese-French Dictionary
◊ TU CHÍNH ÁN
◊tu chính án
▪ (arch.) amendement.
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN TU CHÍNH?
◊tu chính
▪ переправлять;
▪ подрабатывать;
▪ переработка;
▪ поправка;
▪ подправлять;
▪ перерабатывать;
▪ поправлять;
▪ корректировать;
▪ корректив;
▪ корректирование;
▪ дорабатывать;
▪ доработка;
▪ ревизионизм
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN TU CHÍNH?
◊tu chính
▪ Sửa lại cho đúng. Chủ nghĩa tu chính. X. Chủ nghĩa xét lại.