Vietnamese Dictionary
◊ TU MƠ RÔNG
◊Tu Mơ Rông
▪ (xã) h. Đăk Tô, t. Kon Tum