Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN ÂN NHÂN?
◊ân nhân
▫ noun
▪ Benefactor, benefactress
Vietnamese-French Dictionary
◊ TU NHÂN
◊tu nhân
◦ Tu_nhân tích đức (từ cũ, nghĩa cũ) cultiver la vertu et accumuler les actes moraux.
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN CÁ NHÂN?
◊cá nhân
▪ [Individual] eigenwillig, individuell
▪ [personal] Personal..., Personen..., persönlich
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ DID YOU MEAN CÁ NHÂN?
◊cá nhân
▪ частный;
▪ персональный;
▪ персона;
▪ индивидуум;
▪ индивидуальность;
▪ индивидуальный;
▪ особа;
▪ единоличнный;
▪ лицо;
▪ личность;
▪ личный;
▪ одиночный;
▪ индивидуалистический;
▪ индивидуализм;
▪ бокс III;
▪ самопожертвование;
▪ обезличивать;
▪ индивидуалист;
▪ индивидуалист;
▪ карцер;
▪ индивидуальность;
▪ обезличка
Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN ÂN NHÂN?
◊ân nhân
▪ d. Người làm ơn, trong quan hệ với người mang ơn.