English-Vietnamese Dictionary
◊ TU QUOQUE
◊tu quoque /'tju:'kwoukwi/
▫ danh từ
▪ " Anh cũng thế" ; "anh cũng làm thế" (câu đáp lại)
 tt  tty  tu quoque  tub  tuba