Vietnamese-English Dictionary
◊ DID YOU MEAN TỬ SĨ?
◊tử sĩ
▫ noun
▪ martyr
Vietnamese-French Dictionary
◊ TU SĨ
◊tu sĩ
▪ religieux; moine.
Vietnamese-German Dictionary
◊ DID YOU MEAN TỬ SĨ?
◊tử sĩ
▪ [martyr] Märtyrer
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TU SĨ
◊tu sĩ
▪ монах;
▪ монашеский;
▪ монашество;
▪ келья;
▪ монашеский;
▪ монахиня;
▪ отшельник;
▪ иезуит;
▪ старец
Vietnamese Dictionary
◊ TU SĨ
◊tu sĩ
▪ Nhà tu hành.