Vietnamese-English Dictionary
◊ TU SỬA
◊tu sửa
▫ verb
▪ to repair, to mend
Vietnamese-French Dictionary
◊ TU SỬA
◊tu sửa
▪ réparer.
◦ Tu_sửa đường_sá réparer les routes.
Vietnamese-German Dictionary
◊ TU SỬA
◊tu sửa
▪ [repair] Ausbesserung, Reparatur
▪ [to mend] ausbessern, flicken, instandsetzen, reparieren, verbessern
Vietnamese-Russian Dictionary
◊ TU SỬA
◊tu sửa
▪ ремонтировать;
▪ ремонтный;
▪ реставрация;
▪ реставрировать;
▪ ремонт;
▪ переправлять;
▪ подправлять;
▪ поправлять;
▪ подновлять;
▪ поправка;
▪ починка;
▪ исправлять;
▪ исправление;
▪ дорабатывать;
▪ доработка
Vietnamese Dictionary
◊ TU SỬA
◊tu sửa
▪ đgt. Sửa chữa những chỗ hư hỏng tu sửa máy móc tu sửa nhà cửa.