Vietnamese Dictionary
◊ TUA-MA-LIN
◊tua-ma-lin
▪ (địa) Khoáng chất tồn tại dưới dạng những hình lăng trụ dài, nhiễm điện bằng nhiệt hoặc ma sát.