English-Vietnamese Dictionary
◊ TUBE-DWELLING
◊tube-dwelling
▫ tính từ
▪ (sinh vật học) sống trong ống