English-Vietnamese Dictionary
◊ TUBELESS
◊tubeless
▫ tính từ
▪ không cần săm (lốp xe)
English Dictionary
◊ TUBELESS
tubeless
adj : of a tire; not needing an inner tube [ant: {tubed}]
n : one not needing an inner tube to be airtight [syn: {tubeless
tire}]