English-Vietnamese Dictionary
◊ DID YOU MEAN BUCKER?
◊bucker
▪ xem buck
English Dictionary
◊ DID YOU MEAN FUCKER?
fucker
n 1: someone who engages in sexual intercourse
2: a stupid despised man
English-Vietnamese Mining Dictionary
◊ DID YOU MEAN MUCKER?
◊mucker
thợ lái máy bốc xếp, thợ bốc, dọn và chuyển đá thủ công
German-Vietnamese Dictionary
◊ TUCKERN
◊tuckern
▪ {to chug} phát ra tiếng bình bịch